Wisc-r Yetenek (Zeka) Testi

Ölçekte yer alan her alt test farklı bir yeteneği ölçebilmek gayesiyle geliştirilmiştir. Wisc-R, tek oturumda yalnızca bir bireye, bir yahut bir buçuk saat aralığında uzman eşliğinde yapılan bir zeka testidir. 6-16 yaş ortası bireylere uygulanır ve bu yaş kümelerindeki bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek gayesiyle kullanılır. Testimiz, sözel ve performans olarak iki kısımdan, her kısım de bir yedek, beş ana test olmak üzere altı alt testlerden oluşmaktadır. Rastgele bir alt testin uygulanamaması durumunda uygulanamayan alt testin ilişkin olduğu kısımdan yedek test uygulanır. Testimizin sonucunda, bireyimize ilişkin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka kısmına ilişkin kıymetlendirme sonuçları elde edilir.

  1. SÖZEL

a. Genel Bilgi: Öğrenme yoluyla kazanılan genel kültür dağarcığı ve lisanı kullanma marifetlerini gösterir. Bilgi seviyesini, belleğin üç bileşeni; kodlama, saklama ve geri çağırmanın kıymetlendirilmesi ve uzun müddetli belleğin bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.

b. Yargılama: Pratik bilgi, toplumsal yargılama, bilgiyi organize etme, toplumsal yaşama ahenk maharetlerini keşfetmemizi sağlar. Akıl yürütme yeteneğini, toplumsal muhakemesini, gerçeğe uyumlu davranmasını, bireyin eriştiği duygusal ve mantıksal olgunluğunu anlamamıza yardımcı olan bir alt testtir.

c. Aritmetik: Dikkati bir soruna yoğunlaştırabilme yeteneğini ortaya çıkarmaya yardımcı olan bir alt testtir.

d. Benzerlikler: Soyutlama ve kavram oluşturma yeteneklerine ulaşmamızı sağlar. Kavramsal ve mantıksal yargılama marifetini, kategorileme ve çağrışımsal düşünebilme yetilerini ölçtüğü için alışkanlıkların bir halde ketlenmesi ve soyutlama yapılmasını gerektiren bir alt testtir. Soyut düşünebilme kıymetlidir.

e. Sözcük Dağarcığı: Sözcük sayısı ve bunları tanımlama biçimindeki lisan maharetlerini gösteren bir alt testtir.

f. Sayı Dizisi: Sözlü-işitsel uyaranları anımsama gücü ve dikkat kabiliyetlerini gösteren bir alt testtir.

  1. PERFORMANS

a. Fotoğraf Tamamlama: Görsel algılama, ayrımlaştırma yeteneğiyle ilgili bir testtir.

b. Fotoğraf Düzenleme: Olaylar dizisini algılayabilme, neden-sonuç münasebeti kurabilme, muhakeme gücü, dikkat, parça-bütün alakalarını görebilme, kıssanın modülleri ortasındaki alakayı sezebilme güçleriyle ilgili bir alt testtir.

c. Küplerle Desen: Görsel ayrımlaştırma (analiz), görsel tertip (sentez) yeteneği ve iki boyutlu biçimi tahlil ederek üç boyutlu sentez yapabilme yeteneklerini ölçen bir alt testtir.

d. Modül Birleştirme: Görsel-motor uyumu, şekil-parça bağını sezebilme, sentez yapabilmeleriyle ilgili bir alt testtir.

e. Şifre: Çalışma suratını, görsel-motor uyumunu, görsel uyarıcıları sıraya koyma yeteneğini, dikkatini, mükemmeliyetçiliğini, el kaslarının gücünü, karmaşık uyaranları işleyebilmesini, görsel ayrımlaştırma yapabilmesini ölçen bir alt testtir.

f. Labirentler: Dikkat, görsel-motor uyumu, planlama yeteneklerini ortaya çıkaran bir alt testtir.